पारसकरांच्या बाबतीत सबुरीने घ्या, सेनेकडून पाठराखण