मुख्यमंत्री लागले कामाला, सेवा विधेयकाची केली घोषणा