गायींसाठी मरायला आणि मारायलाही तयार -साक्षी महाराज