'पक्षनेतृत्वाबद्दल काही बोलणं म्हणजे फाशी लावून घेण्यासारखं'