...हंडी फोडलीच नाही, तर मनुष्यवधाचा गुन्हा कसा - राज