भय इथले संपत नाही, मुंबईत आणखी एका 'छकुली'वर बलात्कार