‘तपास योग्य दिशेनं सुरू’

October 2, 2013 5:53 PM1 commentViews: 206
  • Sham Dhumal

    तपास योग्य दिशेने म्हणजे गुन्हेगारांना पकडण्याच्या दिशेने की
    गुन्हेगारांना वाचविण्याच्या दिशेने? कृपया स्पष्ट सांगाल का?

close