शिवसेना विधानसभा निवडणुकीत या 169 जागा लढवेल

September 19, 2009 10:58 AM0 commentsViews: 18

1) नंदूरबारः अक्कलकुवा (अ ज), नंदूरबार (अ ज) 2) धुळेः धुळे ग्रामीण, धुळे शहर 3) जळगावः चोपडा (अ ज), भुसावळ (अ जाती), जळगाव शहर, जळगाव ग्रामीण, एरंडोल, पाचोरा 4) नाशिकः नांदगांव, मालेगाव बाह्य, कळवण (अ ज), येवला, सिन्नर, निफाड, दिंडोरी (अ ज), नाशिक मध्य, देवळाली (अ जाती), इगतपुरी (अ ज) 5) बुलडाणाः बुलडाणा, सिंदखेडराजा, मेहकर (अ जाती) 6) अकोलाः अकोट, अकोला पूर्व 7) वाशिमः कारंजा 8) अमरावतीः बडनेरा, तिवसा, दर्यापूर (अ जाती), अचलपूर 9) वर्धाः हिंगणघाट, वर्धा10) यवतमाळः वणी, दिग्रस, पुसद 11) नागपूरः काटोल, नागपूर दक्षिण, रामटेक12) भंडाराः भंडारा (अनुसूचित जाती) 13) गोंदियाः गोंदिया 14) गडचिरोलीः आरमोरी (अ ज) 15) चंद्रपूरः राजुरा, वरोरा16) नांदेडः हदगाव, भोकर, नांदेड उत्तर, नांदेड दक्षिण, लोहा, देगलूर (अ जाती), मुखेड 17) हिंगोलीः वसमत, कळमनुरी 18) परभणीः जिंतूर, परभणी, पाथरी 19) जालनाः घनसावंगी, जालना, बदनापूर (अ जाती)20) औरंगाबादः कन्नड, औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पश्चिम (अ जाती), पैठण, गंगापूर, वैजापूर 21) बीडः बीड 22) लातूरः लातूर शहर, औसा 23) उस्मानाबादः उमरगा (अ जाती), उस्मानाबाद, परांडा 24) ठाणेः डहाणू (अ ज), पालघर (अ ज), बोईसर (अ ज), नालासोपारा, वसई, शहापूर (अ ज), भिवंडी पश्चिम, भिवंडी पूर्व, कल्याण पश्चिम, अंबरनाथ (अ जाती), कल्याण पूर्व, कल्याण ग्रामीण, ओवळा-माजिवडा, कोपरी-पाचपाखाडी, ठाणे, मुंब्रा-कळवा, ऐरोली 25) रायगडः पनवेल, कर्जत, उरण, पेण, अलिबाग, श्रीवर्धन, महाड 26) रत्नागिरी : दापोली, गुहागर, चिपळूण, राजापूर 27) सिंधुदूर्गः कुडाळ, सावंतवाडी 28) मुंबई उपनगरः दहिसर, मागाठाणे, विक्रोळी, भांडुप पश्चिम, जोगेश्वरी पूर्व, दिंडोशी, गोरेगाव, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, अंधेरी पूर्व, विलेपार्ले, चांदिवली, मानखूर्द- शिवाजीनगर, अणुशक्ती नगर, कुर्ला (अ जाती), वांद्रे पूर्व 29) मुंबई शहरः धारावी, वडाळा, माहिम, वरळी, शिवडी, भायखळा, मुंबादेवी 30) पुणेः जुन्नर, आंबेगाव, खेड आळंदी, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर, चिंचवड, भोसरी, वडगाव शेरी, कोथरूड, हडपसर, पुणे कॅन्टोन्मेंट (अ जाती) 31) सोलापूरः करमाळा, माढा, बार्शी, मोहोळ (अ जाती), सोलापूर शहर मध्य, सोलापूर दक्षिण, पंढरपूर, सांगोले, कोल्हापूर उत्तर, शाहूवाडी, हातकणंगले (अ जाती), शिरोळ 32) अहमदनगरः अकोले (अ ज), संगमनेर, शिर्डी, कोपरगाव, श्रीरामपूर (अ जाती), पारनेर, अहमदनगर शहर 33) सातारा : फलटण, ( अजा), वाई, कोरेगाव, कराड उत्तर, पाटण 34) कोल्हापूरः चंदगड, राधानगरी, कागल, करवीरतासगांव-कवठे महंकाळ 35) सांगलीः इस्लामपूर, शिराळा, पळूस-कडेगाव, खानापूर, साताराः फलटण (अ जाती), वाई, कोरेगाव, कराड उत्तर, पाटण

close