पोलिओची लस सापडली वादाच�या भोव-यात

October 11, 2008 4:54 PM0 commentsViews: 9

11 ऑकà¥�टोबर, पंढरपूर – वाखरी गावामधà¥�ये राहणारà¥�‍या विंकी वाघमोडे या दोन वरà¥�षीय बालकाला पोलिओ सदृश रोगाची लागण à¤�ालà¥�याचं निषà¥�पनà¥�न à¤�ालं आहे. विंकीवर उपचार करणारà¥�‍या डॉकà¥�टरांनीच ही माहिती दिली आहे. वाघोडे कà¥�टंà¥�ब हे भटकंती करणारं असलà¥�यामà¥�ळे तà¥�यांनी तà¥�याचà¥�या मà¥�लाला पोलिओ डोस देणà¥�यास हयगय केली असावी,अशी शकà¥�यता डॉकà¥�टरांनी वà¥�यकà¥�त केली आहे. तर विंकीवर उपचार करणारà¥�‍या डॉ.शिनगारे यांनी तà¥�याला चà¥�कीचं इंजेकà¥�शन दिलà¥�याने तà¥�याचा पाय निकामी à¤�ालà¥�याचा आरोप विंकीचà¥�या वडिलांनी केला आहे. असà¥�वचà¥�छतेचà¥�या कारणामà¥�ळे होणारà¥�‍या यो पोलिओ रोगाचà¥�या निरà¥�मà¥�लनासाठी राजà¥�य आणि केंदà¥�र शासनाने पोलिओ डोस देणà¥�याची मोहीम राबवली आहे. तरीही यावरà¥�षी भारतामधà¥�ये 464 पोलिओचे रà¥�गà¥�ण आढळून आले आहे, तà¥�यापैकी महाराषà¥�टà¥�रात 3 रà¥�गà¥�ण आढळून आले आहेत.

close