ग�रू-ता-गद�दी सोहळ�यासाठी नांदेडमध�ये पंजाबहून पोलीस येणार

October 11, 2008 4:57 PM0 commentsViews: 9

11 ऑकà¥�टोबर, नांदेड – नांदेडमधà¥�ये होणारà¥�‍या गà¥�रà¥�-ता-गदà¥�दी सोहळà¥�साठी खास पंजाबहून पोलिस मागवणà¥�यात आले आहेत. येतà¥�या 20 ऑकà¥�टोबरपासून या सोहळà¥�याचं आयोजन करणà¥�यात आलं आहे. तà¥�या पारà¥�शà¥�वभूमिवर सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�थेचà¥�या दृषà¥�टिनं 10 हजार पोलिसांचा ताफा नांदेडमधà¥�ये दाखल होणार आहे. तà¥�याशिवाय भाविकांचà¥�या सोयीसाठी सà¥�थानिक पोलिसांनाही पंजाबी शिकवली जाणार आहे. नांदेडमधà¥�ये जवळपास 25 लाख शिख बांधव येणà¥�याची शकà¥�यता आहे. यापैकी बहà¥�तांश लोकांना हिंदी येते. तà¥�यामà¥�ळं तà¥�यांचà¥�याशी वà¥�यवसà¥�थित संवाद वà¥�हावा यासाठी हे पाऊल उचललà¥�याचं पोलिस अधिकà¥�षक रविंदà¥�र सिंघल यांनी सांगितलं.

close