पंढरपूर गावात पोलिओसदृश�य रोगाची लागण

October 11, 2008 5:14 PM0 commentsViews: 11

11 ऑकà¥�टोबर, पंढरपूर – पंढरपूर तालà¥�कà¥�यातील वाखरी या गावामधà¥�ये राहणारà¥�‍या विंकी वाघमोडे या दोन वरà¥�षीय बालकाला पोलिओ सदृश रोगाची लागण à¤�ालà¥�याचं निषà¥�पनà¥�न à¤�ालं आहे. विंकीवर उपचार करणारà¥�‍या डॉकà¥�टरांनीचं ही माहिती दिली.वाघोडे कà¥�टंबिय भटकंती करणारं असलà¥�यानं तà¥�यांनी तà¥�याचà¥�या मà¥�लाला पोलिओ डोस देणà¥�यास हयगय केली असावी,अशी शकà¥�यता डॉकà¥�टरांनी वà¥�यकà¥�त केली, तर विंकीवर उपचार करणारà¥�‍या डॉ.शिनगारे यांनी तà¥�याला चà¥�कीचं इंजेकà¥�शन दिलà¥�यानं तà¥�याचा पाय निकामी à¤�ालà¥�याचा आरोप विंकीचà¥�या वडलांनी केला आहे.

close