ओरिसामधà¥�ये राषà¥�टà¥�रपती राजवट लागू करणà¥�याची मागणी राजकीय हेतूने – नवीन पटनाईक

October 11, 2008 5:26 PM0 commentsViews: 9

11 ऑकà¥�टोबर, दिलà¥�ली – सीà¤�नà¤�न-आयबीà¤�नवरील डेवà¥�हिलà¥�स अ‍ॅडवà¥�होकेट या कारà¥�यकà¥�रमात बोलताना ओरिसातलà¥�या कंधमाल जिलà¥�हà¥�यात सà¥�रà¥� खà¥�रिशà¥�चनविरोधी हिंसाचाराबाबत पाळलेलं मौन मà¥�खà¥�यमंतà¥�री नवीन पटनाईक यांनी सोडलं.ओरिसामधà¥�ये राषà¥�टà¥�रपती राजवट लागू करणà¥�याची मागणी राजकीय हेतूनं केली जात आहे, अशीही टीका तà¥�यांनी केली. कंधमालमधà¥�ये सà¥�रà¥� असलेलà¥�या हिंसाचाराची तà¥�लना गà¥�जरातमधà¥�ये 2003 साली à¤�ालेलà¥�या दंगलीशी करणं साफ चूक आहे, असंही ते यावेळी मà¥�हणाले.

close