बेपत�ता मेघना स�भेदार सहा महिन�यानंतर घरी परतली

October 12, 2008 6:44 AM0 commentsViews: 8

12 ऑकà¥�टोबर,पà¥�णे- सहा महिनà¥�यांपूरà¥�वी मà¥�ंबईचà¥�या छतà¥�रपती शिवाजी टरà¥�मिनसहून बेपतà¥�ता à¤�ालेली मेघना सà¥�भेदार सापडली आहे. बंगलोर इथं आयटी कंपनीत काम करणारी मेघना अचानक गायब à¤�ालà¥�यानं खळबळ माजली होती. तà¥�यानंतर जà¥�लै महिनà¥�यात गोवà¥�यात à¤�क मृतदेह सापडला होता. हा मेघनाचा असलà¥�याचं तिचà¥�या कà¥�टà¥�ंबीयांचं मà¥�हणणं होतं. पण डीà¤�नà¤� टेसà¥�टमधà¥�ये तो मृतदेह मेघनाचा नसलà¥�याचं उघड à¤�ालं. परंतà¥� मेघनाचा ठावठिकाणा लागत नवà¥�हता. पण काल अचानक पà¥�णà¥�यात तिचा शोध लागला. मेघना मोहन सà¥�भेदार वय 28 वरà¥�ष. à¤�ारखंड राजà¥�यातील कोरबा इथं जाणà¥�यासाठी निघालेली मेघना मà¥�ंबईचà¥�या सीà¤�सटी रेलà¥�वे सà¥�टेशनातून गायब à¤�ाली. पण ती सापडली पà¥�णà¥�यात. केस भादरलेले, अंगावर जखमा… मेघनानं शà¥�कà¥�रवारी रातà¥�री पà¥�णà¥�यात तिचà¥�या नातेवाईकांना फोन केला. तेवà¥�हा ती जिवंत असलà¥�याचं उघड à¤�ालं. तिचे वडील कोरबा इथून तिला भेटायला पà¥�णà¥�यात आले. पà¥�रचंड मानसिक शॉकमधà¥�ये असणारी मेघना काही बोलत नाही. पण तिनं वडिलांना मातà¥�र ओळखलं. बंगलोरहून कोरबाला जाताना मà¥�ंबईत गायब à¤�ालेली मेंघना पाच महिने कà¥�ठे होती. हे कोणालाचं माहित नाही. पण à¤�क सà¥�खाची गोषà¥�ट मà¥�हणता येईल ती मà¥�हणजे सà¥�भेदारांना तà¥�यांची मà¥�लगी मिळाली.मेघना पà¥�नà¥�हा सापडलà¥�यानं तिचà¥�या वडिलांना आनंद à¤�ाला आहे. पण ती मानसिक धकà¥�कà¥�यात असलà¥�यानं पोलिसांनी सà¥�भेदारांना तिला सायकियटà¥�रिसà¥�टकडं नेणà¥�यास सांगितलं आहे. मेघना नॉरà¥�मल à¤�ालà¥�यानंतरच कळेल की सहा महिने ती कà¥�ठे होती.

close