गोव�यातील ऑस�ट�रेलियन पर�यटकाच�या खूनप�रकरणाला वेगळं वळण

October 12, 2008 7:23 AM0 commentsViews: 24

12 ऑकà¥�टोबर, गोवा – गोवà¥�यात काही दिवसांपूरà¥�वी à¤�ालेलà¥�या ऑसà¥�टà¥�रेलियन परà¥�यटकाचà¥�या खून पà¥�रकरणाला आता वेगळं वळण मिळालं आहे. à¤�का हॉटेलमधà¥�ये à¤�ालेलà¥�या या खूनाचà¥�या साकà¥�षीदारानं या घटेनाविषयी माहिती दिली. पà¥�रतà¥�यकà¥�ष घटनेचà¥�यावेळी जॉन केली नावाचà¥�या परà¥�यटकानं हॉटेलचà¥�या à¤�का वेटरचà¥�या मानेवर चाकू ठेवलà¥�यानंतर सरà¥�व वेटरà¥�सनी केलीवर सामà¥�दायिक हलà¥�ला केला. या हलà¥�लà¥�यात केलीचा खून à¤�ाना अशी माहिती या साकà¥�षीदारानं दिली. यापà¥�रकरणातला तो चाकूहॉटेलचà¥�या आवारातच सापडला. मातà¥�र या घटनेचà¥�या पंचनामà¥�यात पोलिसांना चाकू मिळालाच नवà¥�हता.पोलिसांनी मातà¥�र या पहिलà¥�या दिवसापासून या चाकू पà¥�रकरणाचा इनà¥�कार केला होता. आता चाकू सापडलà¥�यानंतर पोलिसांनी तो ताबà¥�यात घेतला आणि या दृषà¥�टीकोनातून तपास सà¥�रà¥� आहे असं पोलिस सांगत आहेत. ‘ हा ऑसà¥�टà¥�रेलियन नागरिक रोजतà¥�यांचà¥�या मानेवर चाकू ठेवून घाबरवायचा Â’,असं हॉटेलचà¥�या वेटरस मà¥�हणणं आहे. जà¥�या चाकूने तà¥�याचा खून à¤�ाला. तो चाकू हॉटेलचà¥�या आवारात मिळालाय, आणि हा चाकू हॉटेलचà¥�या सà¥�टाफनेच पोलिसांचà¥�या हवाली केला आहे. विशेष मà¥�हणजे पोलिसांचà¥�या पंचनामà¥�यात तà¥�याचा उलà¥�लेख नाही.

close