रेलà¥�वेची परीकà¥�षा पà¥�नà¥�हा घेणार – केंदà¥�रीय रेलà¥�वेमंतà¥�री लालूपà¥�रसाद यादव

October 22, 2008 3:24 PM0 commentsViews: 6

22 ऑक�टोबर, नवी दिल�ली -ठाण�यात 19 ऑक�टोबरला रेल�वेच�या परीक�षांवरून उत�तरभारतीयांविर�द�ध जो राडा केला, उत�तर भारतीय विद�यार�थ�यांना जी मारहाण केली त�यावरून यंदाची रेल�वेभरतीची परीक�षा रद�द होईल असं वाटत होतं. पण केंद�रीय रेल�वेमंत�री लालूप�रसाद यादव यांनी रेल�वेभरतीची परीक�षापरत घेणार असं सांगितलं. पण त�या परीक�षेचं केंद�र महाराष�ट�रात नसेल असंही लालूंनी स�पष�ट केलं. मनसे ज�याप�रमाणे परप�रांतीयांवर हल�ले करत आहे त�याचे तीव�र पडसाद केंद�रामध�ये उमटत आहे, असंही ते म�हणाले.

close