बिहारमधल�या 10 ट�रेन रद�द

October 23, 2008 5:26 AM0 commentsViews: 9

23 ऑगसà¥�ट, बिहार – महाराषà¥�टà¥�र नवनिरà¥�माण सेनेचà¥�या उतà¥�तर भारतीयविरोधी आंदोलनाचे पडसाद बिहारमधà¥�ये उमटायला लागले आहेत. या उतà¥�तरभारतीयांचà¥�या विरà¥�दà¥�धचà¥�या आंदोलनाने संतपà¥�त à¤�ालेलà¥�या जमावाने रेलà¥�वे रोखून धरलà¥�याने आतापरà¥�यंत बिहारमधलà¥�यादहा टà¥�रेन रदà¥�द करणà¥�यात आलà¥�या आहेत. तà¥�यामà¥�ळे हजारो पà¥�रवासी रेलà¥�वे सà¥�टेशनà¥�सवर अडकून पडले आहेत. काही गाडà¥�या उतà¥�तरपà¥�रदेशातच थांबवणà¥�यात आलà¥�या आहेत. राजधानी हावडा à¤�कà¥�सà¥�पà¥�रेस, सिलदाह आणि भà¥�वनेशà¥�वरला जाणा-या à¤�कà¥�सपà¥�रेस रदà¥�द करणà¥�यात आलà¥�या आहेत. दिलà¥�लीहून बिहारला जाणारà¥�‍या आणि येणारà¥�‍या अशा दोनà¥�ही मारà¥�गांवरचà¥�या गाडà¥�या रदà¥�द करणà¥�यात आलà¥�या आहेत.

close