जलदिंडी पंढरप�रात दाखल

October 23, 2008 11:29 AM0 commentsViews: 7

23 ऑकà¥�टोबर, पंढरपूरअकरा दिवसांचà¥�याजलपà¥�रवासानंतर जलदिंडी पंढरपà¥�रात दाखल à¤�ाली आहे. हरिनामाचà¥�या गजरात जलवारक-यांचं जलà¥�लोषात सà¥�वागत करणà¥�यात आलं. इंदà¥�रायणी, मà¥�ळा- मà¥�ठा, नीरा आणि भीमा मà¥�हणजेच चंदà¥�रभागा या नदà¥�यांचà¥�या पातà¥�रातून पà¥�रवास करत, आळंदी -पंढरपूर जलदिंडी आपलà¥�या मà¥�कà¥�कामाला पोहोचली. पà¥�रदूषण, वà¥�यसनमà¥�कà¥�ती, हà¥�ंडाबळी यासारखà¥�या विषयांबरोबरच अनेक सामाजिक विषयांवर जागृती करणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न या दिंडी दरमà¥�यान होतो. आळंदीपासूनचà¥�या तà¥�ळापूरपासून ते सिदà¥�धटेक – नरसिंगपूर असा पà¥�रवास करत ही जलदिंडी पंढरपूरला पोहचली. यावेळी सà¥�मारे पाऊणशे जल वारकरी या दिंडीत सहभागी à¤�ाले होते. या सगळà¥�यांसाठी हा 11 दिवसांचा पà¥�रवास à¤�क अनोखा अनà¥�भव ठरला. निसरà¥�गाचं देणं असलेलà¥�या आपलà¥�या नदà¥�या सांडपाणी आणि कारखानà¥�यांचà¥�यापà¥�रदूषणामà¥�ळे अकà¥�षरशः घाण होत चाललà¥�या आहेत. जलदिंडीसारखे पà¥�रयोग तà¥�यामà¥�ळेच काळाची गरज à¤�ाले आहेत.

close