चला जग जिंकूया…!!

February 9, 2011 6:31 PM0 commentsViews: 13

09 फेब�र�वारी

वरà¥�लà¥�ड कपला आता काही दिवस शिलà¥�लक राहिले आहे. यंदाचा हा वरà¥�लà¥�ड कप भारतात होतं असलà¥�यामà¥�ळे पà¥�रतà¥�येक भारतीयाची उतà¥�सà¥�कà¥�ता शिंगेला पोहचली आहे. तर वरà¥�लà¥�ड कप कोण जिंकणार यांची चरà¥�चा पà¥�रतà¥�येक ठिकाणी होतं आहे पण भारतचं हा कप जिंकेल अशी आशा सरà¥�वांनाच आहे. आयबीà¤�न लोकमत ही या उतà¥�साहात सहभागी होतं आहे आणि आज परà¥�यंत नà¥�यूज चॅनेलचà¥�या इतिहासात आजवर जे घडले नाही ते आज घडलं आहे. भारतीय टीमला शà¥�भेचà¥�छा देणà¥�यासाठी खास à¤�à¤�थेम साà¤�ग तयार केलं आहे..चला जग जिंकूया….

close