प�लॅस�टर ऑफ पॅरिसच�या गणेशमूर�तीवर बंदी योग�य आहे का ?

February 9, 2011 6:40 PM0 commentsViews: 7

09 फेब�र�वारी

पà¥�लॅसà¥�टर ऑफ पॅरिसचà¥�या गणेशमूरà¥�तीवर बंदी योगà¥�य आहे का ? असा आजचा चरà¥�चेचा विषय होता.मूरà¥�तीकार विजय खातू, गणेशोतà¥�सव समनà¥�वय समितीचे अधà¥�यकà¥�ष à¤�ड. नरेश दहिबावकर, अखिल मंडई मंडळाचे अधà¥�यकà¥�ष अणà¥�णा थोरात,अंनिसचे संसà¥�थापक नरेंदà¥�र दाभोळकर, शिवसेनेचà¥�या नेतà¥�या नीलम गोरà¥�‍हे सहभागी à¤�ाले होते.

close