इजिप�तमधील क�रांती अजून अपूर�ण आहे का ?

February 14, 2011 6:38 PM0 commentsViews: 8

14 फेबà¥�रà¥�वारीइजिपà¥�तमधील कà¥�रांती अजून अपूरà¥�ण आहे का ? असा आजचा चरà¥�चेचा विषय होता.जà¥�येषà¥�ठ पतà¥�रकार पà¥�रकाश बाळ , लोकमत ऑन लाईनचे डेपà¥�यà¥�टी à¤�डिटर संजय आवटेकमà¥�यà¥�निसà¥�ट नेते भालचंदà¥�र कांगो , सामाजिक कारà¥�यकरà¥�तà¥�या जया वेलणकर इजिपà¥�तचे अनिवासी भारतीय विशà¥�‍वास शेंडे सहभागी à¤�ाले होते.

close