बदलत�या बेटांचा देश

February 18, 2011 5:56 PM0 commentsViews: 35

अथांग हिंदी महासागरात 1190 बेटानी वसलेला अनोखा देश मालदीप.. भारत आणि शà¥�रीलंकाजवळचा 1190 बेटांचा देखणा देश मालदीप. या देशात समà¥�दà¥�रात तरंगणारी बेट मà¥�हणजे येथील गाव….पण या 1190 बेटांपैकी 200 बेटांवरचं लोकांची वसà¥�ती आहे. अशा या अदभà¥�त आणि सà¥�वपà¥�नातलà¥�या समà¥�दà¥�रातलà¥�या देशाबदà¥�दल सांगणारा आरती कà¥�लकरà¥�णी यांचा हा रिपोरà¥�ताज…

close