S M L

नियम डावलून वांद�र�यातील आरक�षित भूखंडाचा �सआर�साठी विकास

23 ऑकà¥�टोबर, मà¥�ंबई वांदà¥�रे येथील à¤�क आरकà¥�षित भूखंडाला à¤�सआरà¤� खाली लाटणà¥�याचा उदà¥�योग उघडकीस आला आहे. राजà¥�य सरकारचà¥�या जीआरनà¥�सार आरकà¥�षित भूखंड à¤�सआरà¤� अंतरà¥�गत विकासासाठी देता येत नाही, तरीही बीà¤�मसीनं चकà¥�क वांदà¥�रे येथील मचà¥�छी मारà¥�केटची जमीन à¤�सआरà¤� योजनेखाली विकास करणà¥�यासाठी दिली आहे. मचà¥�छी मारà¥�केटचà¥�या जमिनीवर à¤�सआरà¤� राबवायला इथले रहिवाशी अनिल थरथरे यांचा विरोध आहे. वांदà¥�रे येथील शासà¥�तà¥�रीनगरमधà¥�ये à¤�कूण 6,638 सà¥�कà¥�वेअर मीटरचा भूखंड आहे. तà¥�यापैकी 3,200 सà¥�कà¥�वेअर मीटर जागा ही मचà¥�छी मारà¥�केटसाठी राखीव केली होती तर 3,438 सà¥�कà¥�वेअर मीटर जागेवर à¤�ोपडà¥�या होतà¥�या. फकà¥�त à¤�ोपडà¥�यांचà¥�या जागेवर à¤�सआरà¤� करणà¥�याà¤�वजी मचà¥�छी मारà¥�केटचीही जागा यामधà¥�ये लाटलà¥�याची माहिती आता उघड à¤�ाली आहे. बाजार भावानà¥�सार जागेची किंमत 50 हजार रूपये सà¥�कà¥�वेअर फूट आहे. मारà¥�केटसाठी आरकà¥�षित असलेली à¤�कूण जागा 35 हजार सà¥�केअर फूट आहे. याच ठिकाणी आधिकारà¥�‍यांनी आपलà¥�या आधिकारांचा गैरवापर करून जवळपास पावणेदोनशे कोटी रूपयांची ही जागा बिलà¥�डरांचà¥�या घशात घालणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न केलà¥�याचा दिसत आहे. à¤�सआरà¤� योजनेला रहिवाशांचा विरोध आहे. ' मोकळà¥�या भूखंडाला अ‍ॅनेकà¥�शल टà¥�मधà¥�ये टाकून दिला आहे आणि शासनाचà¥�या नियमानà¥�सार जेवढà¥�या सारà¥�वजनिक पà¥�रोवà¥�हिजनासाठी राखीव असलेलà¥�या भूखंडावर जेवढà¥�या कà¥�षेतà¥�रावरती à¤�ोपडपटà¥�टी असते, तेवढà¥�याच कà¥�षेतà¥�रफळावर अ‍ॅनेकà¥�शल टà¥� दिलं पाहिजे ', असं सà¥�थानिक रहिवासी अनिल थरथरे मà¥�हणाले. __PAGEBREAK__ à¤�सआरà¤� पà¥�रकलà¥�प सà¥�रू होणà¥�याआधी रहिवाशांचं संमतीपतà¥�र घेणं सकà¥�तीचं असतं. वांदà¥�रà¥�याचà¥�या à¤�सआरà¤�त मातà¥�र अधिकारà¥�‍यांनीच बनावट संमती पतà¥�र भरलà¥�याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.' वसà¥�तà¥�सà¥�थिती अशी आहे की जितकी जागा à¤�ोपडà¥�यांनी वà¥�यापà¥�त आहे, तितकà¥�याच जागेचà¥�या ठिकाणी à¤�सआरà¤� दà¥�यायला हवं होतं. जà¥�या ठिकाणी आमचà¥�या लायसनà¥�सी आहेत तà¥�यांचा à¤�सआरà¤�मधà¥�ये समावेश करायला नको होता. याचं इनà¥�वेसà¥�टीगेशन सà¥�रू आहे ', असं सहायà¥�यक आयà¥�कà¥�त किशोर गजभिये यांनी ' आयबीà¤�न लोकमत ' ला सांगितलं.गजभियेंनी दिलेलà¥�या आशà¥�वासनापà¥�रमाणे पà¥�ढचà¥�या आठ दिवसातील चौकशीतून किती सतà¥�य बाहेर येतंय, हेच बघावं लागेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 23, 2008 09:47 AM IST

नियम डावलून वांद�र�यातील आरक�षित भूखंडाचा �सआर�साठी विकास

23 ऑकà¥�टोबर, मà¥�ंबई वांदà¥�रे येथील à¤�क आरकà¥�षित भूखंडाला à¤�सआरà¤� खाली लाटणà¥�याचा उदà¥�योग उघडकीस आला आहे. राजà¥�य सरकारचà¥�या जीआरनà¥�सार आरकà¥�षित भूखंड à¤�सआरà¤� अंतरà¥�गत विकासासाठी देता येत नाही, तरीही बीà¤�मसीनं चकà¥�क वांदà¥�रे येथील मचà¥�छी मारà¥�केटची जमीन à¤�सआरà¤� योजनेखाली विकास करणà¥�यासाठी दिली आहे. मचà¥�छी मारà¥�केटचà¥�या जमिनीवर à¤�सआरà¤� राबवायला इथले रहिवाशी अनिल थरथरे यांचा विरोध आहे. वांदà¥�रे येथील शासà¥�तà¥�रीनगरमधà¥�ये à¤�कूण 6,638 सà¥�कà¥�वेअर मीटरचा भूखंड आहे. तà¥�यापैकी 3,200 सà¥�कà¥�वेअर मीटर जागा ही मचà¥�छी मारà¥�केटसाठी राखीव केली होती तर 3,438 सà¥�कà¥�वेअर मीटर जागेवर à¤�ोपडà¥�या होतà¥�या. फकà¥�त à¤�ोपडà¥�यांचà¥�या जागेवर à¤�सआरà¤� करणà¥�याà¤�वजी मचà¥�छी मारà¥�केटचीही जागा यामधà¥�ये लाटलà¥�याची माहिती आता उघड à¤�ाली आहे. बाजार भावानà¥�सार जागेची किंमत 50 हजार रूपये सà¥�कà¥�वेअर फूट आहे. मारà¥�केटसाठी आरकà¥�षित असलेली à¤�कूण जागा 35 हजार सà¥�केअर फूट आहे. याच ठिकाणी आधिकारà¥�‍यांनी आपलà¥�या आधिकारांचा गैरवापर करून जवळपास पावणेदोनशे कोटी रूपयांची ही जागा बिलà¥�डरांचà¥�या घशात घालणà¥�याचा पà¥�रयतà¥�न केलà¥�याचा दिसत आहे. à¤�सआरà¤� योजनेला रहिवाशांचा विरोध आहे. ' मोकळà¥�या भूखंडाला अ‍ॅनेकà¥�शल टà¥�मधà¥�ये टाकून दिला आहे आणि शासनाचà¥�या नियमानà¥�सार जेवढà¥�या सारà¥�वजनिक पà¥�रोवà¥�हिजनासाठी राखीव असलेलà¥�या भूखंडावर जेवढà¥�या कà¥�षेतà¥�रावरती à¤�ोपडपटà¥�टी असते, तेवढà¥�याच कà¥�षेतà¥�रफळावर अ‍ॅनेकà¥�शल टà¥� दिलं पाहिजे ', असं सà¥�थानिक रहिवासी अनिल थरथरे मà¥�हणाले. __PAGEBREAK__ à¤�सआरà¤� पà¥�रकलà¥�प सà¥�रू होणà¥�याआधी रहिवाशांचं संमतीपतà¥�र घेणं सकà¥�तीचं असतं. वांदà¥�रà¥�याचà¥�या à¤�सआरà¤�त मातà¥�र अधिकारà¥�‍यांनीच बनावट संमती पतà¥�र भरलà¥�याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.' वसà¥�तà¥�सà¥�थिती अशी आहे की जितकी जागा à¤�ोपडà¥�यांनी वà¥�यापà¥�त आहे, तितकà¥�याच जागेचà¥�या ठिकाणी à¤�सआरà¤� दà¥�यायला हवं होतं. जà¥�या ठिकाणी आमचà¥�या लायसनà¥�सी आहेत तà¥�यांचा à¤�सआरà¤�मधà¥�ये समावेश करायला नको होता. याचं इनà¥�वेसà¥�टीगेशन सà¥�रू आहे ', असं सहायà¥�यक आयà¥�कà¥�त किशोर गजभिये यांनी ' आयबीà¤�न लोकमत ' ला सांगितलं.गजभियेंनी दिलेलà¥�या आशà¥�वासनापà¥�रमाणे पà¥�ढचà¥�या आठ दिवसातील चौकशीतून किती सतà¥�य बाहेर येतंय, हेच बघावं लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 23, 2008 09:47 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close